Koszyk

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest ANWA Waldemar Cieślak ul. Gombrowicza 8 lok. 44, 97-400 Bełchatów ( „ANWA” lub „Administrator”).
Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail biuro@anwameble.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane:
a. w celu zrealizowania zamówienia;
b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami;
3. dane osobowe Kupującego będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do zrealizowania zamówienia Kupującego, w tym operatorom systemów informatycznych, operatorom systemow płatności, firmom logistycznym, kurierskim i Poczcie Polskiej, zewnętrznym dostawcom produków, kancelariom prawnym, firmom księgowym.
4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ANWA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,w tym przepisami o rachunkowości.
5. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
6. Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora, ANWA informuje, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Podanie danych jest wymagane przez ANWA w celu zrealizowania zamówienia. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zrealizowania zamówienia.
9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.anwameble.pl/cookies

» Zmień ustawienia cookies